Ngày 27/12/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán chính thức công bố danh sách nhận thưởng công trình Toán học năm 2014 của “Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 – 2020”. Tổng giá trị tiền thưởng là 1.771.000.000 VNĐ. Mỗi công trình được thưởng 25.300.000 VNĐ.
Trong số 70 công trình xuất sắc được chọn có 02 công trình thuộc về giảng viên của Đại học Đà Nẵng:

- Công trình “On ADS Modules and Rings” đã được đăng trên Tạp chí Communications in Algebra (42, 2014, 3541-3551) của 2 tác giả là TS. Trương Công Quỳnh (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng) và tác giả M. Tamer Kosan;

- Công trình “On the degree of curves vanishing at fat points with equal multiplicities” đăng trên tạp chí Kyushu J. Math (67, 2013, 17-27) của các tác giả PGS.TS. Nguyễn Chánh Tú (Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng) và Đỗ Trọng Hoàng.

DUC111

                                

                                                 

Các công trình này được công bố trên các tạp chí Toán học quốc tế thuộc danh sách ISI trong các năm 2013, 2014.