Văn bản Phòng Tổ chức - Hành chính

Thứ tư - 09/02/2022 14:21
HỆ THỐNG VĂN BẢN QPPL VÀ VĂN BẢN QPNB PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
ĐHSP
ĐHSP
                          HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
TT Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành
I LĨNH VỰC: TUYỂN DỤNG    
A VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT    
1 NĐ của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, sự nghiệp 68/2000/NĐ-CP 17/11/2000
2 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 161/2018/NĐ-CP
(Hết hiệu lực 1 phần, bãi bỏ Điều 2)
29/11/2018
3 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 115/2020/NĐ-CP 25/9/2020
4 TT ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 06/2020/TT-BNV 02/12/2020
5 TT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập 40/2020/TT-BGDĐT 26/10/2020
       
B VĂN BẢN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số Ngày ban hành
1 Quyết định về việc ban hành Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của Đại học Đà Nẵng 511/QĐ-ĐHĐN 28/02/2022
II LĨNH VỰC: SỬ DỤNG, BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ CÁN BỘ
A VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Số Ngày ban hành
1 Luật Giáo dục đại học 08/2012/QH13 18/6/2012
2 NĐ của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, sự nghiệp 68/2000/NĐ-CP 17/11/2000
3 NĐ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 112/2020//NĐ-CP 18/9/2020
4 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 89/2021/-CP 18/10/2021
5 NĐ Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức? 46/2010/NĐ-CP 27/4/2010
6 Nghị định về chính sách tinh giản biên chế 108/2014/NĐ-CP 20/11/2014
7 TT Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên cơ sở giáo dục giáo dục đại học 20/2020/TT-BGD ĐT 27/7/2021
8 Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập 31/2021/TT-BGDĐT 10/11/2021
9 TT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập 40/2020/TT-BGDĐT 27/7/2020
B VĂN BẢN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số Ngày ban hành
1 QĐ Quy định việc quản lý việc ra nước ngoài của CBVC thuộc các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng 5118/QĐ-ĐHĐN 24/8/2014
2 Quy định tuyển chọn giảng viên cơ hữu, giảng viên nguồn đi học theo QĐ số 89/QĐ-TTg (Đề án 89) 4274/QĐ-ĐHĐN 15/12/2021
III LĨNH VỰC: BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO
A VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Số Ngày ban hành
1 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 115/2020/NĐ-CP 25/9/2020
2 Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại, Kéo Dài Thời Gian Giữ Chức Vụ, Thôi Giữ Chức Vụ, Từ Chức, Miễn Nhiệm, Điều Động, Biệt Phái, Luân Chuyển Công Chức, Viên Chức Của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Công Chức, Viên Chức Của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo 2055/QĐ-BGDĐT 21/6/2021
3 Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, biệt phái, luân chuyển công chức, viên chức của bộ giáo dục và đào tạo ban hành kèm theo quyết định số 2055/qđ-bgdđt ngày 21 tháng 6 năm 2021 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo 4378/QĐ-BGDĐT 19/11/2021
         
B VĂN BẢN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số Ngày ban hành
1 QĐ ban hành Quy chế công nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của ĐHĐN 4343/QĐ-ĐHĐN 01/12/2020
C VĂN BẢN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM    
1 Hướng dẫn thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường ĐHSP-ĐHĐN 145/HD-ĐHSP 24/2/2020
2 Hướng dẫn thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ TRưởng Bộ môn thuộc các Khoa 212/HD-ĐHSP 20/3/2020
IV LĨNH VỰC: CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH, BẢO HIỂM  
A VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Số Ngày ban hành
1 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập 01/2006/TTLT-BGD&ĐT 23/01/2006
2 Luật Viên chức 58/2010/QH12 15/10/2010
3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 52/2019/QH14 25/11/2019
5 Bộ luật Lao động 45/2019/QH14 20/11/2019
6 Luật Bảo hiểm xã hội 58/2014/QH13
Hết hiệu lực 1 phần
20/11/2014
7 Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc 59/2015/TT-BLĐTBXH 29/12/2015
9 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 161/2018/NĐ-CP
(Hết hiệu lực 1 phần, bãi bỏ Điều 2)
29/11/2018
10 Nghị định của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 115/2020/NĐ-CP 25/9/2020
11 NĐ Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức 46/2010/NĐ-CP 27/4/2010
12 Nghị định của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu 135/2020/NĐ-CP 18/11/2020
13 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động 145/2020/NĐ-CP 14/12/2020
14 Nghị định quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam và tuyển dụng, quản lý người lao động việt nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại việt nam 152/2020/NĐ-CP 30/12/2020
15 Nghị định của Chính phủ quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức độ tuổi nghỉ hưu 71/2000/NĐ-CP 23/11/2000
16 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học 141/2013/NĐ-CP
Hết hiệu lực một phần
24/10/2013
17 Nghị định về chính sách tinh giản biên chế 108/2014/NĐ-CP
Hết hiệu lực một phần
20/11/2014
19 Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế 113/2018/NĐ-CP 31/8/2018
20 Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế 143/2020/NĐ-CP 10/12/2020
21 Nghị định của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo 77/2021/NĐ-CP 01/8/2021
22 Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 17/2013/NĐ-CP 19/02/2013
23 Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 117/2016/NĐ-CP 21/7/2016
24 Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức 04/2005/TT-BNV 05/01/2005
25 Thông tư sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 03/2021/TT-BNV 29/6/2021
26 Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 08/2013/TT-BNV 31/7/2013
27 Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về nội dung của hợp đồng lao động, hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con 10/2020/TT-BLĐTBXH 12/11/2020
B VĂN BẢN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số Ngày ban hành
1 Quy định đánh giá, xếp loại kết quả lao động để trả lương tăng thêm tại Cơ quan ĐHĐN và các đơn vị trực thuộc 4810/QĐ-ĐHĐN 10/9/2015
2 Quyết định ban hành Quy định thực hiện kéo dài thời gian công tác và chế độ hưu trí 191/QĐ-ĐHĐN 11/01/2016
3 Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với viên chức và người lao động của Đại học Đà Nẵng 2390/QĐ-ĐHĐN 01/7/2021
4 Quyết định ban hành Quy định về xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức 3295/QĐ-ĐHĐN 29/9/2017
C VĂN BẢN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Số Ngày ban hành
1 Quyết định ban hành Quy định kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và giảng viên có trình độ tiến sĩ 115/QĐ-ĐHSP 25/01/2019
2 Quyết định ban hành Bộ tiêu chuẩn Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (Quy trình giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội) 693/QĐ-ĐHSP 18/5/2019
V LĨNH VỰC: TỔ CHỨC BỘ MÁY    
A VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT        Số Ngày ban hành
1 Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ 157/2007/NĐ-CP 27/10/2007
2 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học 99/2019/NĐ-CP 30/12/2019
3 Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên 10/2020/TT-BGDĐT 14/5/2020
         
B VĂN BẢN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số Ngày ban hành
1 Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Đà Nẵng 08/NĐ-HĐĐH 12/7/2021
2 Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐN 13/NQ-HĐĐH 07/9/2021
C VĂN BẢN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Số Ngày ban hành
1 Nghị quyết về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHSP 12/NQ-HĐT 08/6/2021
VI LĨNH VỰC: THI ĐUA – KHEN THƯỞNG  
A VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Số Ngày ban hành
1 Luật Thi đua – Khen thưởng 15/2003/QH11 26/11/2003
2 Luật sửa đổi một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng 47/2005/QH11 14/6/2005
3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng  39/2013/QH13 01/6/2014
4 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 91/2017/NĐ-CP 31/7/2017
5 Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 90/2020/NĐ-CP 13/8/2020
6 Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP, 31/7/2017 12/2019/TT-BNV 04/11/2019
7 Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục 21/2020/TT-BGDĐT 31/7/2020
8 Thông tư Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học 20/2020/TT-BGDĐT 27/7/2020
B VĂN BẢN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số Ngày ban hành
1 Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của ĐHĐN năm 2019 và những năm về sau 1707/HD-ĐHĐN
(
hết hiệu lực từ ngày 09/9/2022)
06/6/2019
2 Quyết định ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng tại ĐHĐN 4768/QĐ-ĐHĐN 28/12/2020
3 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với đơn vị và viên chức, người lao động của ĐHĐN 3374/HD-ĐHĐN 09/9/2022
4 Quy định chế độ làm việc của giảng viên 4194/QĐ-ĐHĐN 08/12/2021
C VĂN BẢN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Số Ngày ban hành
1 Công văn xử lí giảng viên chưa đi học nghiên cứu sinh 1257/ĐHSP 31/12/2019
2 Quyết định ban hành Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân Trường ĐHSP - ĐHĐN 2221/QĐ-ĐHSP 29/11/2021
3 Quyết định ban hành Hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số nội dung của Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân Trường ĐHSP-ĐHĐN ban hành kèm theo QĐ số 2221/QĐ-ĐHSP ngày 29/11/2021 1660/QĐ-ĐHSP 23/11/2022
VII LĨNH VỰC: PHÁP CHẾ    
A VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Số Ngày ban hành
1 Luật Giáo dục 43/2019/QH14 14/6/2019
2 Luật Giáo dục đại học 08/2012/QH13 18/6/2012
3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 34/2018/QH14 19/11/2018
4 Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế 55/2011/NĐ-CP 04/7/2011
5 Thông tư Hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế 01/2015/TT-BTP 15/01/2015
6 Công văn hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học 3878/BGDĐT-PC 24/7/2014
B VĂN BẢN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số Ngày ban hành
1 Quyết định ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm nội bộ 5668/QĐ-ĐHĐN 30/9/2014
2 Quyết định ban hành Quy chế về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 4528/QĐ-ĐHĐN 27/8/2015
C VĂN BẢN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Số Ngày ban hành
1 Quyết định ban hành Quy chế về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 594/QĐ-ĐHSP 19/4/2018
2 Quyết định ban hành Quy định soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm nội bộ trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN 2251/QĐ-ĐHSP 01/12/2021
VIII LĨNH VỰC: HÀNH CHÍNH – VĂN THƯ LƯU TRỮ
         
A VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Số Ngày ban hành
1 Nghị định về công tác văn thư 30/2020/NĐ-CP 05/03/2020
2 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 26/2020/NĐ-CP 28/02/2020
3 Ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước 24/2020/TT-BCA 10/3/2020
B VĂN BẢN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số Ngày ban hành
1 Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của ĐHĐN 4801/QĐ-ĐHĐN 30/12/2020
C VĂN BẢN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Số Ngày ban hành
1 Ban hành Quy định công tác hành chính, văn thư của Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN 1252/QĐ-ĐHSP 24/07/2020
XI LĨNH VỰC: THANH TRA    
A VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Số Ngày ban hành
1 Luật Thanh tra 56/2010/QH12 15/11/2010
2 Luật Tố cáo 25/2018/QH14 12/6/2018
3 Luật Phòng, chống tham nhũng 36/2018/QH14 20/11/2018
4 Luật Tiếp công dân 42/2013/QH13 25/11/2013
5 Luật Khiếu nại 02/2011/QH13 11/11/2011
6 Thông tư Quy định cộng tác viên thanh tra GD 54/2012/TT-BGDĐT 21/12/2012
 
7 Thông tư sửa đổi Quy định cộng tác viên thanh tra GD 31/2014/TT-BGDĐT 16/9/2014
8 Thông tư Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn TT, trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra 05/2014/TT-TTCP 16/10/2014
9 Thông tư Quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra các kỳ thi 23/2016/TT-BGDDT 13/10/2016
10 Thông tư Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn TT…giám sát hoạt động của Đoàn TT  06/2021/TT-TTCP 01/10/2021
11 Thông tư Quy định quy trình tiếp công dân  04/2021/TT-TTCP 01/10/2021
12 Thông tư Quy định quy trình xữ lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh 05/2021/TT-TTCP 01/10/2021
13 Thông tư Quy định minh bạch tài sản thu nhập  08/2013/TT-TTCP 31/10/2013
14 Thông tư  Tổ chức hoạt động thanh tra cơ sở GD đại học 51/2012/TT-BGDĐT 18/12/2012
15 Thông tư  Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp CD, xữ lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh  320/2016/TT-BTC  14/12/2016
16 Văn bản  về nâng cao chất lượng thực hiện chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 4145/BGDĐT-TTr  24/8/2016
17 Quyết định về công tác kiểm tra của Bộ GD-ĐT 2962/QĐ-BGDĐT 26/7/2018
18 Chỉ thị thanh tra GD đáp ứng  yêu cầu đổi mới GDPT  1048/CT-BGDĐT 28/4/2020
19 Công văn Hướng dẫn thực hiện thanh tra nội bộ năm 2021  4901/BGDĐT-TTr 16/11/2020
20 Chỉ thị  800/CT-BGDĐT 24/8/2021
21 Thông tư Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 02/2021/TT-TTCP 01/10/2021
B VĂN BẢN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số Ngày ban hành
1

Quy định về giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Đại học Đà Nẵng

4775/QĐ-ĐHĐN 29/12/2020
2

Quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Đại học Đà Nẵng

4774/QĐ-ĐHĐN 29/12/2020
3

Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra ĐHĐN

2952/QĐ-ĐHĐN 27/5/2014
C VĂN BẢN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Số Ngày ban hành
1 Quy trình kiểm tra, thanh tra nội bộ QT.TTPC-03 15/5/2019
2 Quy trình tiếp công dân QT.TTPC-01 15/5/2019
3 Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo QT.TTPC-02 15/5/2019
4 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng chức năng và Tổ trực thuộc Trường ĐHSP 1868/QĐ- ĐHSP 10/12/2018
         

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây