Văn bản Phòng Đào tạo

Thứ tư - 16/02/2022 10:51
HỆ THỐNG VĂN BẢN QPPL VÀ VĂN BẢN QPNB PHÒNG ĐÀO TẠO
ĐHSP
ĐHSP
                          HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÒNG ĐÀO TẠO
STT Tên văn bản Số kí hiệu Ngày ban hành
A VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT    
1 Quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến 38/2020/TT-BGDĐT 06/10/2020
2 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam ban hành kèm theo thông tư số 23/2017/tt-bgdđt ngày 29 tháng 9 năm 2017 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo 24/2021/TT-BGDĐT 08/9/2021
3 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ 23/2021/TT-BGDĐT 30/8/2021
4 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ 18/2021/TT-BGDĐT 28/6/2021
5 Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học 17/2021/TT-BGDĐT 26/6/2021
6 Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học 08/2021/TT-BGDĐT 18/3/2021
7 Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non 09/2020/TT-BGDĐT
(Hết hiệu lực ngày 12/7/2022)
 07/5/2020
8 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, bằng tôt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân 21/2019/TT-BGDĐT 29/11/2019
9 Thông tư ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học 22/2017/TT-BGDĐT
(Hết hiệu lực ngày 04/3/2022)
06/9/2017
10 Thông tư ban hành quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học 10/2017/TT-BGDĐT
(Hết hiệu lực ngày 12/02/2024)
28/4/2017
11 Quy định điều kiện, trình tự thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ 09/2017/TT- BGDĐT
(Hết hiệu lực ngày 21/3/2022)
04/4/2017
12 Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 03/2014/TT-BTTTT
(Hết hiệu lực)
03/11/2014
13 Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học 23/2014/TT-BGDĐT
(Hết hiệu lực ngày 01/12/2023)
18/7/2014
14 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học 36/2007/QĐ-GDĐT 28/6/2007
15 Hợp nhất Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 và Thông tư số15/2011/TT-BGDĐT ngày 9/4/2011 19/VBHN-BGDĐT
(Hết hiệu lực ngày 15/2/2022)
21/5/2014
16 Quyết định quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học 18/2017/QĐ-TTg 31/5/2017
17 Quy chế tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức giáo dục từ xa 40/2003/QĐ-GDĐT  08/8/2003
18 Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng 08/2011/TT-BGDĐT  17/02/2011
19 Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 143/2016/NĐ-CP 14/10/2016
20 Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo 2196 /BGDĐT-GDĐH 22/4/2010
21 Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020" 1400/QĐ-TTg
(Kh
ông còn phù hợp)
30/9/2008
22 Triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 trong CSGDĐH giai đoạn 2012-2020 808/KH-BGDĐT
(Kh
ông xác định)
16/8/2012
23 Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 trong các CSGDĐH 7274/BGDĐT-GDĐH 31/10/2012
24 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 01/2014/TT-BGDĐT 24/01/2014
25 Hướng dẫn dạy học ngoại ngữ tăng cường 5957/BGDĐT-GDĐH 20/10/2014
26 Quy định về chương trình môn học giáo dục thể chẩt thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học 25/2015/ TT-BGDĐT 14/10/2015
27 Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh 40/2012/ TT-BGDĐT 16/11/2012
28 Thông tư liên tịch quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH 08/9/2015
29 Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC  31/12/2013
30 Thông tư quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 02/2022/TT-BGDĐT 18/01/2022
B VĂN BẢN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG    
1 Giao các trường đại học thành viên tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ 3917/ĐHĐN-ĐT 16/11/2021
2 Quyết định bãi bỏ các văn bản về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ do ĐHĐN ban hành 3874/QĐ-ĐHĐN 12/11/2021
3 Quyết định ban hành quy định tổ chức thi ĐG học phần NN theo KNLNN 6 bậc dùng cho VN đối với học viên cao học của ĐHĐN theo hình thức trực tuyến 3531/QĐ-ĐHĐN
(Hết hiệu lực)
14/10/2021
4 Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Tiến sĩ 3297/QĐ-ĐHĐN 29/9/2021
5 Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo trình độ đại học 2602/ĐHĐN-ĐT 19/7/2021
6 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức thi năng khiếu lấy kết quả xét tuyển sinh đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Quyết định số 2465/QĐ-ĐHĐN ngày 22/7/2020 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng 2478/QĐ-ĐHĐN
(Hết hiệu lực)
09/7/2021
7 Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo trình độ đại học  2602/ĐHĐN-ĐT 19/7/2021
8 Hướng dẫn tổ chức thi các môn năng khiếu năm 2021 2484/ĐHĐN-ĐT 09/7/2021
9 QĐ về việc ban hành Quy định tổ chức đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh của ĐHĐN theo hình thức trực tuyến  2058/QĐ-ĐHĐN
(Hết hiệu lực)
04/6/2021
10 Quy định cách lập số hiệu và số vào sổ gốc cấp văn bằng chứng chỉ 1973/ĐHĐN-ĐT 28/5/2021
11 QĐ về việc công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy trong chương trình đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum 1183/QĐ-ĐHĐN 29/3/2021
12 Cập nhật bảng tham chiếu quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tương ứng với KNLNN 6 bậc dùng cho VN 788/ĐHĐN-ĐT 24/02/2021
13 QĐ về việc phân công tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo giữa ĐHĐN và các đơn vị thuộc và trực thuộc 4784/QĐ-ĐHĐN 29/12/2020
14 QĐ về việc ban hành Quy định về tổ chức dạy - học thực tập lâm sàn tại Khoa Y dược - ĐHĐN 4009/QĐ-ĐHĐN 12/11/2020
15 Quy chế tổ chức thi năng khiếu lấy kết quả tuyển sinh đào tạo trình độ đại học 2465/QĐ-ĐHĐN
(Hết hiệu lực)
22/7/2020
16 QĐ về việc ban hành Quy định quản lý điểm và học phần tại Khoa Y dược – Đại học Đà Nẵng 2176/QĐ-ĐHĐN 30/6/2020
17 QĐ ban hành Quy định quản lý văn bằng, chứng chỉ của Đại học Đà Nẵng 1356/QĐ-ĐHĐN 22/4/2020
18 QĐ về việc sửa đổi bổ sung một số điều về Quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-ĐHĐN ngày 29/2/2016 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng 113/QĐ-ĐHĐN
(Hết hiệu lực)
16/01/2020
19 Hướng dẫn thực hiện liên kết đào tạo trình độ đại học 4465/ĐHĐN-ĐT
(Hết hiệu lực)
25/12/2019
20 Hướng dẫn tổ chức tuyển sinh đào tạo một phần trình độ thạc sĩ ứng dụng ngoài cơ sở chính 4464/ ĐHĐN-ĐT
(Hết hiệu lực)
25/12/2019
21 Quy định tổ chức đánh giá học phần ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với học viên cao học của Đại học Đà Nẵng 751/ QĐ-ĐHĐN
(Hết hiệu lực)
15/3/2019
22 Quy định về việc biên soạn, thẩm định, lựa chọn và sử dụng giáo trình trong các cơ sở đào tạo trực thuộc Đại học Đà Nẵng 2709/QĐ-ĐHĐN
(Hết hiệu lực)
09/8/2018
23 Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký đào tạo chất lượng cao trình độ đại học 41/ĐHĐN-ĐT
(Hết hiệu lực)
05/01/2018
24 Quy chế tuyển sinh đào tạo liên thông của Đại học Đà Nẵng 4007/QĐ-ĐHĐN
(Hết hiệu lực)
29/11/2017
25 Danh mục ngành giáo dục đào tạo của Đại học Đà Nẵng theo TT24/2017/TT-BGDĐT và TT25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 4005/QĐ-ĐHĐN
(Hết hiệu lực)
29/11/2017
26 Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học 3566/ĐHĐN-ĐT 23/10/2017
27 Quy định đào tạo từ xa của Đại học Đà Nẵng 2469/QĐ-ĐHĐN 02/8/2017
28 Quy chế tuyển sinh đào tạo từ xa của Đại học Đà Nẵng 2182/QĐ-ĐHĐN 06/7/2017
29 Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ 2250 /ĐHĐN-ĐT 13/7/2017
30 Quy định về quản lý và tổ chức liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục nước ngoài tại Đại học Đà Nẵng 1561/QĐ- ĐHĐN 05/5/2017
31 Hướng dẫn thực hiện quy trình liên kết đào tạo 1480/ĐHĐN-ĐT  28/4/2017
32 Quy chế tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học của Đại học Đà Nẵng 1341/QĐ-ĐHĐN 18/4/2017
33 Triển khai công tác tuyển sinh chính quy 2017 926/ĐHĐN-ĐT  20/3/2017
34 Công bố thông tin luận án, luận văn trên website của cơ sở đào tạo 708/ĐHĐN-ĐT 02/3/2017
35 Ý kiến kết luận của PGĐ ĐHĐN Đoàn Quang Vinh tại cuộc họp giao ban công tác đào tạo Quý IV/2016 239/TB-ĐHĐN 20/01/2017
36 Quy định tổ chức giảng dạy, học tập môn học Giáo dục thể chất trong Đại học Đà Nẵng  6800/QĐ-ĐHĐN 09/12/2016
37 Ý kiến kết luận của PGĐ ĐHĐN Đoàn Quang Vinh tại cuộc họp giao ban công tác giảng dạy ngoại ngữ 6592/TB-ĐHĐN 18/11/2016
38 Quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào ĐHĐN năm 2016  1726/ĐHĐN-ĐT 14/4/2016
39 Quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Đà Nẵng  1091/QĐ-ĐHĐN 29/02/2016
40 Quy định quản lý văn bằng, chứng chỉ của Đại học Đà Nẵng  346/QĐ-ĐHĐN 21/01/2016
41 Miễn chứng chỉ GDQP và GDTC đối với sinh viên khuyết tật  5477/ĐHĐN-ĐT 28/10/2015
42 Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành  5459/ĐHĐN-ĐT
(Hết hiệu lực)
27/10/2015
43 Điều chỉnh quy định đào tạo chương trình thứ 2 5304/ĐHĐN-ĐT 14/10/2015
44 Quy định tổ chức giảng dạy, học tập môn Giáo dục thể chất trong ĐHĐN  3638/QĐ-ĐHĐN
(Hết hiệu lực)
28/7/2015
45 Quy định về việc mời thỉnh giảng và quản lý công tác thỉnh giảng  2823/QĐ-ĐHĐN 11/6/2015
46 Quy định về việc xây dựng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng của Đại học Đà Nẵng  3027/QĐ-ĐHĐN 11/6/2015
47 Kết luận của Phó giám đốc Đại học Đà Nẵng Đoàn Quang Vinh tại cuộc họp bàn về công tác đào tạo, quản lý đối với lưu học sinh Lào  6846/ĐHĐN-ĐT
(Hết hiệu lực)
04/11/2013
48 Kết luận của Phó giám đốc Đại học Đà Nẵng Đoàn Quang Vinh tại cuộc họp bàn về việc thực hiện quy định đào tạo liên thông  2377/ĐHĐN-ĐT
(Hết hiệu lực)
09/5/2013
49 Bổ sung và thống nhất một số quy định tại Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT  1834/ĐHĐN-ĐT
(Hết hiệu lực)
18/4/2013
50 Quy định về việc thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007  376/QĐ-ĐHĐN-ĐT
(Hết hiệu lực)
29/01/2008
C VĂN BẢN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM    
1 Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ 1060/QĐ-ĐHSP 01/11/2016
2 Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ 338/QĐ-ĐHSP 20/03/2019
3 Quy định tổ chức đánh giá luận văn, luận án tốt nghiệp cho học viên và nghiên cứu sinh theo hình thức trực tuyến 1034/QĐ-ĐHSP 18/6/2021
4 Quy định đánh giá tiểu luận tổng quan và chuyên đề tiến sĩ cho nghiên cứu sinh theo hình thức trực tuyến 1163/QĐ-ĐHSP 12/7/2021
5 Quy định chuẩn đầu ra tin học 1471/QĐ-ĐHSP 15/10/2019
6 Quy định phân cấp quản lí đào tạo lưu học sinh lần II 521/QĐ-KH 29/10/2013
7 Quy định cách tính điểm học tập đối với Chương trình đào tạo Tiếng Việt cho lưu học sinh 439/TB-ĐT 10/6/2015

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây