QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Qui định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 
   

 

       HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

  Căn cứ Nghị định số 32/CP ngày 04 tháng 04 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Đà Nẵng; Căn cứ Quyết định số 05/ TC-CB  ngày 06/10/1996 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về cơ cấu tổ chức Trường Đại học Sư phạm; Căn cứ Thông tư số:19/2012/TT-BGDĐT ngày 01/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học Xét đề nghị của Ông Trưởng Phòng KH,SĐH&HTQT.  

QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với qui định này đều không còn hiệu lực. Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị, Chủ nhiệm bộ môn, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.     KT. HIỆU TRƯỞNG P. HIỆU TRƯỞNG Nơi nhận:                                                                                                       - Như điều 3; - Lưu HC, KH

                                                                                              PGS.TS. LÊ QUANG SƠN