Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng là trường đại học đầu tiên trong cả nước được cấp Giấy chứng nhận KĐCL cơ sở giáo dục, công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có giá trị trong 5 năm.

 

Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN là cơ sở kiểm định đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép hoạt động theo Quyết định số 5128/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 11 năm 2014. Hiện nay, cả nước có 4 trung tâm kiểm định được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép hoạt động, trong đó có Trung tâm KĐCLGD - Đại học Đà Nẵng là Trung tâm kiểm định đầu tiên của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tin từ www.udn.vn