Phòng công tác sinh viên

1. Thông tin đơn vị

Đơn vị

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn

Giám đốc:

PGS.TS. Lê Quang Sơn

Địa chỉ website:
Điện thoại: (0236) 3841323

1.1. Lãnh đạo 

- Giám đốc:                PGS.TS. Lê Quang Sơn

1.2. Bộ phận 

Địa chỉ website:       

Số điện thoại: (0236) 3841323