Phòng công tác sinh viên

1. Thông tin đơn vị

Đơn vị

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

Giám đốc:

PGS.TS. Võ Văn Minh

Địa chỉ website:
Điện thoại: (0236) 3842181

1.1. Lãnh đạo 

- Giám đốc:                PGS.TS. Võ Văn Minh

- Phó Giám đốc:         ThS. Lê Viết Chung

1.2. Bộ phận 

Hoàng Thị Bạch Tuyết              Kế toán

Nguyễn Thị Vân                        Nhân viên

Địa chỉ website:       

Số điện thoại: (0236) 3791919