Phòng công tác sinh viên

1. Thông tin đơn vị

Đơn vị

Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và Nhà giáo

Giám đốc:

PGS.TS. Trần Xuân Bách

Địa chỉ website:
Điện thoại: (0236) 3841323

1.1. Lãnh đạo 

- Giám đốc:                PGS.TS. Trần Xuân Bách

1.2. Bộ phận 

Địa chỉ website:       

Số điện thoại: (0236) 3841323