Phòng công tác sinh viên

1. Thông tin đơn vị

Đơn vị

Tổ Thư viện

Tổ trưởng:

CN. Huỳnh Ngọc Minh Thi

Địa chỉ website: http://lib.ued.udn.vn/
Điện thoại: (0236) 6568586

1.1. Lãnh đạo 

- Tổ trưởng:                 Huỳnh Ngọc Minh Thi

1.2. Bộ phận 

CN. Nguyễn Thị Lê Na

CN. Huỳnh Thị Cẩm Lai

CN. Nguyễn Thị Kim Oanh

CN. Nguyễn Trường Khánh

CN. Ngô Văn Đường

CN. Tăng Thị Thu Sương

Địa chỉ website:       http://lib.ued.udn.vn/

Số điện thoại: (0236) 6568586