Phòng công tác sinh viên

1. Thông tin đơn vị

Đơn vị

Tổ Thanh tra - Pháp chế

Tổ trưởng:

ThS. Đinh Xuân Lâm

Địa chỉ website: http://thanhtraphapche.ued.udn.vn/
Điện thoại: (0236) 3841323

1.1. Lãnh đạo 

- Tổ trưởng:                 ThS. Đinh Xuân Lâm

1.2. Bộ phận 

ThS. Võ Tá Trung

CN. Nghiêm Văn Bình

Địa chỉ website:       http://thanhtraphapche.ued.udn.vn/

Số điện thoại: (0236) 3841323