Về thủ tục cho CBVC vay vốn phục vụ học tập năm 2014

Được sự đồng ý thống nhất của Ban giám hiệu, BTV Công đoàn Trường, Liên tịch Trường Đại học Sư phạm hướng dẫn thủ tục cho CBVC vay vốn phục vụ học tập năm 2014 từ “Nguồn Quỹ hỗ trợ cán bộ trẻ Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN” như sau:

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 244  /ĐHSP
Về thủ tục cho CBVC 
vay vốn 
phục vụ học tập năm 2014
        Đà Nẵng,  ngày  22  tháng 5  năm 2014
   
 
                Kính gửi:
                               - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;
                               - Chủ tịch các công đoàn bộ phận.

            Được sự đồng ý thống nhất của Ban giám hiệu, BTV Công đoàn Trường, Liên tịch Trường Đại học Sư phạm hướng dẫn thủ tục cho CBVC vay vốn phục vụ học tập năm 2014 từ “Nguồn Quỹ hỗ trợ cán bộ trẻ Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN” như sau:
            I. Mục đích và đối tượng cho vay
            - Cán bộ viên chức, giảng viên của Trường đang học cao học, nghiên cứu sinh trong nước theo Quyết định của Đại học Đà Nẵng.
            - Mục đích cho vay: Nhà trường chỉ duyệt cho Cán bộ viên chức, giảng viên vay vốn với mục đích phục vụ cho học tập, nâng cao trình độ.
II. Mức cho vay
            1. Đối với CBVC, GV học cao học trong nước
            a. Mức vay là: 10.000.000 đ (mười triệu đồng)
            b. Thời hạn trả lại vốn: Trong vòng 12 tháng sau khi bảo vệ luận văn Thạc sĩ
            2. Đối với CBVC, GV làm nghiên cứu sinh trong nước
            a. Mức vay là: 20.000.000 đ (hai mươi triệu đồng) chia thành 2 đợt, mỗi đợt cho vay 10.000.000 đ (mười triệu đồng) cụ thể:
            Đợt 1: khi có giấy báo nhập học hoặc giấy báo trúng tuyển
            Đợt 2: Khi có giấy thông báo bảo vệ bộ môn cấp trường đang theo học
            b. Thời hạn trả lại vốn:
            Đợt 1: Trong vòng 12 tháng sau khi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ
            Đợt 2: Trong vòng 12 tháng sau khi hoàn trả đợt 1
            3. Thủ tục vay vốn
            - Đơn xin vay vốn (Theo mẫu)
            - Bản cam kết vay vốn (Theo mẫu)
            - Photo các giấy tờ minh chứng đang theo học cao học hoặc NCS, Quyết định cử đi học của Đại học Đà Nẵng (hoặc giấy báo nhập học), giấy thông báo bảo vệ bộ môn cấp trường đối với đợt 2 của CBVC đi NCS…
            - Hợp đồng vay vốn (liên hệ Văn phòng công đoàn để làm)
            Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phối hợp với Ban Chấp hành công đoàn bộ phận triển khai nội dung thông báo này đến tất cả CBVC - công đoàn viên thuộc đối tượng được hỗ trợ vay vốn biết để thực hiện.
             TM. BTV CÔNG ĐOÀN                                            HIỆU TRƯỞNG
                      CHỦ TỊCH
 
 

Nơi nhận:                                                                         
- Như trên;
- BGH (để b/cáo);
- Lưu VP.    

Tải công văn tải đây: Dowload
Mẫu đơn xin vay vốn: Dowload
 Mẫu Bản cam kết: Dowload
 
                                                             
Tags: n/a  

Tin khácĐăng ký chỗ ở nội trú
Đăng ký chỗ ở nội trú
Bản đồ
Scroll To Top