Thông báo về việc chuẩn bị cho Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

Đề chuẩn bị cho Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm thông báo cho các công đoàn bộ phận như sau:

         CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
             Số:        /TB-CĐ                                        Đà Nẵng, ngày       tháng 4 năm 2014
 
THÔNG BÁO
Về việc chuẩn bị cho Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6
 
Kính gửi:                   Các Công đoàn bộ phận
 
Đề chuẩn bị cho Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm thông báo cho các công đoàn bộ phận như sau:
Đề nghị các công đoàn bộ phận gởi danh sách (có mẫu đính kèm) lên Văn phòng Công đoàn trường:
1. Danh sách các cháu trong độ tuổi thiếu nhi (từ lúc mới sinh đến học hết lớp 9)
2. Danh sách các cháu học sinh giỏi năm học 2013 - 2014
3. Danh sách các cháu đạt giải thành phố cấp I, cấp II, cấp III.
4. Danh sách các cháu khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo
(danh sách kèm giấy khen gởi lên Văn phòng Công đoàn Trường trước ngày 15/5, một số trường chưa có giấy khen thì công đoàn bổ sung trước ngày 25/5)
Ban Thường vụ Công đoàn Trường Đại học Sư phạm đề nghị chủ tịch các công đoàn bộ phận triển khai thông báo này đến toàn bộ công công đoàn viên để chuẩn bị tốt cho Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.
Nơi nhận:                                                               TM. BAN THƯỜNG VỤ
- Như trên;                                                                         CHỦ TỊCH
- Đảng uỷ, BGH (để báo cáo);                                                                                    
- Lưu VPCĐ.
 
 
                                                                                          Lê Văn Ngọ
 Mẫu danh sách đính kèm: Dowload
Tags: n/a  

Tin khácĐăng ký chỗ ở nội trú
Đăng ký chỗ ở nội trú
Bản đồ
Scroll To Top