Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng công bố thông tin tuyển sinh 2017, cụ thể tại địa chỉ: http://tuyensinh.ued.udn.vn/chi-tiet/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy-nam-2017-231.html?categoryId=1