THÔNG BÁO SỐ 1

HỘI NGHỊ “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ

PHẠM TOÀN QUỐC” – LẦN THỨ VII

 Kính gửi: …………………………………………………………………………….

          Năm 2014, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc” – Lần thứ VII. Dự kiến Hội nghị sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2014.

Mục đích:

       - Tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học trong các trường Đại học Sư phạm toàn quốc giai đoạn 2012 – 2014 và trao đổi, thảo luận về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học giai đoạn sắp tới.

Ni dung:

       - Các báo cáo tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học của các trường.

      - Các kết quả nghiên cứu mới của sinh viên về các lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Giáo dục, Khoa học xã hội và Nhân văn …

       - Các báo cáo về kinh nghiệm tổ chức, giải pháp thúc đẩy hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học.

Hình thức báo cáo:

     - Tóm tắt trong báo cáo (không quá 150 từ) bằng tiếng Việt và tiếng Anh, báo cáo toàn văn (không quá 7 trang đánh máy theo khổ giấy A4), cỡ chữ 13, viết bằng tiếng Việt (phông chữ Times New Roman), cách trên, cách dưới 2.0cm, lề trái 3.0cm, lề phải 2.0cm. Bản in hoặc file mềm xin gửi qua bưu điện hoặc địa chỉ E-mail ghi dưới công văn này.

Thời hạn gửi báo cáo:

           Bản toàn văn: trước ngày  15  tháng  9  năm 2014

          Để tiện cho việc biên tập và in Kỷ yếu toàn văn, Ban Tổ chức Hội nghị kính đề nghị các tác giả gửi báo cáo đúng thời hạn.

Địa chỉ liên hệ và gửi báo cáo:

               Phòng Khoa học , Sau Đại học và Hợp tác Quốc tế

              Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

              459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu – Đà Nẵng

              Tel: 0511 22 44 198                   Fax: 0511 3842 953

              E-mail: khoahocspdn@gmail.com  ; huybinh1556@gmail.com

Liên  hệ trực tiếp để biết thêm thông tin:

               ThS.Nguyễn Huy Bình –Phó Trưởng phòng KH,SĐH&HTQT             Tel: 0905122 837

          Trường Đại học Sư phạm– Đại học Đà Nẵng kính mời các nhà khoa học, cán bộ quản  lí, giảng viên, sinh viên của các trường Đại học Sư phạm, khoa Sư phạm thuộc các trường Đại học trong cả nước gửi báo cáo và tham dự Hội nghị! Trân trọng cảm ơn! Xem chi tiết thông báo tại đây