Thông báo kế hoạch nhập học lớp văn bằng 2 ngành giáo dục Tiểu học. Xem chi tiết tại website: http://daotao.ued.udn.vn/?p=3519