TTPC
,
Luatgddh

Luật Giáo dục đại học

 •   05/04/2018 01:48:31 PM
 •   Đã xem: 25
Luật này quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, giảng viên, người học, tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục đại học và quản lý nhà nước về giáo dục đại học.
chỉ mục

Nghị định số 115/ND-CP

 •   04/04/2018 09:45:15 AM
 •   Đã xem: 28
Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động.
chỉ mục

Thông tư số 111/2013/TT-BTC

 •   03/04/2018 01:52:35 PM
 •   Đã xem: 35
Hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.
chỉ mục

Luật thuế thu nhập cá nhân

 •   03/04/2018 01:48:31 PM
 •   Đã xem: 24
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân,Luật này quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.
chỉ mục

Nghị định số 76/2012/NĐ-CP

 •   03/04/2018 01:40:35 PM
 •   Đã xem: 21
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáoCăn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;Căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;Theo đề nghị của Tổng thanh tra Chính phủ;Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo,
chỉ mục

Nghị định số 75/2012/NĐ-CP

 •   03/04/2018 01:37:41 PM
 •   Đã xem: 31
QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;Theo đề nghị của Tổng thanh tra Chính phủ;Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại,
images

Luật tố cáo

 •   03/04/2018 01:12:20 PM
 •   Đã xem: 35
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật Tố cáo,
images

Luật khiếu nại

 •   03/04/2018 01:08:21 PM
 •   Đã xem: 23
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật Khiếu nại,
chỉ mục

Nghị định số 65/2014/NĐ-CP

 •   03/04/2018 11:22:06 AM
 •   Đã xem: 30
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2013 Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số khoản của Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.
chỉ mục

Luật thi đua khen thưởng 2013

 •   03/04/2018 11:13:09 AM
 •   Đã xem: 24
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2005/QH11 và Luật số 32/2009/QH12,
chỉ mục

Luật thi đua khen thưởng 2003

 •   03/04/2018 11:08:58 AM
 •   Đã xem: 29
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;Luật này quy định về thi đua, khen thưởng.
chỉ mục

Nghị định Hướng dẫn thi hành luật lao động

 •   03/04/2018 10:59:25 AM
 •   Đã xem: 36
Nghị định này quy định quyền, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và giải quyết tranh chấp lao động.
chỉ mục

Luật lao động

 •   03/04/2018 10:44:52 AM
 •   Đã xem: 28
Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.
chỉ mục

Luật viên chức

 •   03/04/2018 10:34:55 AM
 •   Đã xem: 26
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật viên chức. Luật này quy định về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây