1. SỨ MẠNG
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ khoa học chất lượng cao gắn với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước; là cơ sở nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.
 
2. TẦM NHÌN
Đến năm 2025, Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu, tư vấn về khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên  và khoa học xã hội- nhân văn có vị thế ngang tầm với các cơ sở đào tạo có uy tín trong khu vực Đông Nam Á và thế giới.
 
3. Các giá trị cốt lõi của Nhà trường
  • Chất lượng là nền tảng;
  • Giáo dục con người phát triển toàn diện;
  • Phát triển xã hội học tập, người học là trung tâm;
  • Xây dựng môi trường đào tạo dân chủ, kỷ cương, công khai và thân thiện;
  • Học hỏi kinh nghiệm giáo dục đại học và sau đại học trong nước và quốc tế với tinh thần chủ động và sáng tạo;
  • Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng công tác quản lý, đào tạo và NCKH;
  • Trách nhiệm phục vụ đất nước và cộng đồng.
  • Toàn thể công chức, viên chức là một tập thể đoàn kết, có ý thức giữ gìn, tự hào và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, phấn đấu xây dựng Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN không ngừng phát triển.
  • Phẩm chất, năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý là nhân tố quyết định chất lượng.