1. Sứ mạng

          Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng thực hiện trọng trách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trên các lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn; phục vụ cộng đồng với cam kết đảm bảo chất lượng giáo dục, hội nhập quốc tế.

2. Tầm nhìn

          Đến năm 2030, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng là cơ sở giáo dục đại học tự chủ hội đủ năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học trên một số lĩnh vực mũi nhọn đạt chuẩn chất lượng quốc tế; được phân tầng và xếp hạng cao, có vị thế uy tín trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.

3. Các giá trị cốt lõi của Nhà trường

          Đối với khoa học: Sáng tạo và tự do học thuật;

          Đối với công tác đào tạo và nghiên cứu: Chất lượng hàng đầu;

          Đối với công tác quản lý: Chuẩn mực và khách quan;

          Đối với giảng dạy: Kiến tạo tri thức & định hướng khởi nghiệp;

          Đối với người học: Tôn trọng năng lực cá nhân & tinh thần tập thể;

          Đối với đồng nghiệp: Chân thành & đoàn kết;

          Đối với cộng đồng: Cống hiến và phục vụ.