QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

( Ban hành theo quyết định số     /      , ngày      tháng      năm 2013)

                                                 Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Văn bản này qui định về hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên (SV) Trường Đaị học Sư phạm, Đaị học Đà Nẵng, bao gồm xây dựng, thực hiện kế hoạch, hoạt động quản lý; trách nhiệm của SV tham gia NCKH và người hướng dẫn Điều 2. Mục tiêu hoạt động NCKH của SV 1. Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và tự đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ cho đất nước. 2. Giúp SV củng cố, tổng hợp và nâng cao kiến thức đã học, tiếp cận và biết vận dụng các phương pháp NCKH; tạo điều kiện để SV đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu những vấn đề cụ thể mà chuyên môn đặt ra. 3. Vận dụng kiến thức đã học và phương pháp NCKH để giải quyết một số vấn đề khoa học và thực tiễn. Điều 3. Yêu cầu hoạt động NCKH của SV 1. Phù hợp với khả năng và nguyện vọng của  SV. 2. Phù hợp với nội dung chương trình đào tạo của nhà trường. 3. Phù hợp với định hướng và kế hoạch hoạt động khoa học của nhà trường, không ảnh hưởng đến việc học tập chính khóa của SV. 4. Kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học, có tính sáng tạo Điều 4. Nội dung hoạt động NCKH của SV Các đề tài NCKH của SV có thể là một phần nội dung của đề tài NCKH các cấp do GV hoặc các nhà khoa học chủ trì, hoặc là các đề tài NCKH độc lập do từng SV hoặc một nhóm SV thực hiện dưới sự hướng dẫn của các GV, các nhà khoa học trong Trường. Đề tài NCKH không được trùng với nội dung của đề tài khóa luận tốt nghiệp. Cụ thể, nội dung NCKH của SV bao gồm các lĩnh vực sau: 1. Nghiên cứu những vấn đề thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục… Nói chung, tùy theo chuyên môn của từng Khoa, ngành mà SV đi sâu nghiên cứu những vấn đề cụ thể trong lĩnh vực được đào tạo. 2. Phối hợp với các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài trường, thực hiện các đề tài hợp đồng nghiên cứu với doanh nghiệp, trường, trung tâm, viện… 3. Viết bài đăng trên các ấn phẩm NCKH trong và ngoài Trường (Kỷ yếu Hội thảo, Tạp chí). 4. Thực hiện các công trình dự thi NCKH các cấp (Khoa, Học viện, Bộ GD&ĐT,…) và các giải thưởng khác trong và ngoài nước. Điều 5. Nguồn kinh phí cho hoạt động NCKH của SV Hàng năm, Nhà trường dành một khoản kinh phí thích hợp để hỗ trợ cho họat động NCKH của SV.  Kinh phí này lấy từ các nguồn sau: 1. Nguồn thu Trích tối đa 3% nguồn thu học phí chính qui 2. Nguồn khoa học công nghệ từng năm do Đại học Đà Nẵng phân bổ 3. Kinh phí do các tổ chức, đoàn thể và cá nhân trong và ngoài Trường tài trợ.

Chương II: XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

 NCKH CỦA SV

Điều 6. Xây dựng kế hoạch hoạt động NCKH của SV 1. Nhiệm vụ của các Khoa: - Tư vấn về định hướng và các biện pháp tổ chức, thực hiện các hoạt động NCKH của SV thuộc Khoa quản lý; xét duyệt danh mục các đề tài NCKH của SV theo từng năm học. Số sinh viên thực hiện không quá 3 người/ Đề tài trong đó phải xác định một sinh viên chịu trách nhiệm chính. - Đăng ký và tổ chức thực hiện kế hoạch NCKH của SV được giao; theo dõi, chỉ đạo, bố trí GV hướng dẫn SV hoàn thành nhiệm vụ NCKH; Lên kế hoạch và dự trù kinh phí NCKH  trong năm gửi về Phòng KH-SĐH-HTQT. - Tổ chức hội nghị SV NCKH cấp Khoa và lựa chọn 1 - 3 công trình tốt nhất, để báo cáo tại Hội nghị NCKH  SV cấp Trường hoặc cấp Đại  học Đà Nẵng. - Phối hợp với Phòng KH,SĐH&HTQT xét và đề nghị khen thưởng SV và Giảng viên của Khoa có nhiều thành tích và đóng góp cho công tác NCKH  SV. 2. Nhiệm vụ Phòng KH,SĐH&HTQT Là đơn vị trực thuộc Trường, có chức năng quản lý, tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra những hoạt động NCKH của SV, Phòng KH,SĐH&HTQT có những nhiệm vụ sau: - Tư vấn cho Ban Giám hiệu quyết định những vấn đề về chủ trương, biện pháp tổ chức công tác NCKH của SV theo đúng những chính sách, quy định của Nhà nước; Chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về tổ chức và quản lý công tác NCKH của SV  trong Trường; - Tổ chức giao nhiệm vụ, triển khai thực hiện kế hoạch NCKH của SV hàng năm; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ thời gian quy định. - Tổ chức đánh giá và tuyển chọn các công trình NCKH của SV dự thi; kết hợp với các Khoa và GV hướng dẫn giúp SV hoàn thiện các công trình được lựa chọn để tham gia dự thi trong và ngoài Trường. - Chịu trách nhiệm xuất bản Kỷ yếu NCKH SV - In giấy khen và giấy chứng nhận cho các SV tham gia NCKH. - Thực hiện chức năng quản lý nhà nước các hoạt động NCKH của SV về: Danh mục các đề tài, thời gian thực hiện, ký hợp đồng nghiên cứu, quản lý, lưu trữ hồ sơ các đề tài NCKH SV thực hiện hàng năm; phối hợp tổ Tài vụ giải quyết các thủ tục cấp kinh phí cho các đề tài. - Phối hợp với các Khoa, các đơn vị liên quan tổ chức các Hội thảo, Hội nghị khoa học SV. Điều 7. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan Các đơn vị liên quan trong Trường có trách nhiệm phối hợp với Phòng KH,SĐH&HTQT và các Khoa tổ chức tốt công tác NCKH trong SV của Trường: 1.  Phòng Hành chính tổng hợp lo cơ sở vật chất phục vụ NCKH 2.  Phòng Công tác sinh viên có nhiệm vụ kết hợp với các phòng, tổ làm tốt công tác NCKH SV 3.  Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên có nhiệm vụ phối hợp tổ chức, tuyên truyền, động viên SV làm tốt nhiệm vụ NCKH. 4. Thư viện có nhiệm vụ giới thiệu, cung cấp tài liệu cho SV thực hiện đề tài NCKH, lưu trữ văn bản công trình và giới thiệu đến bạn đọc. 5. Các đơn vị có liên quan khác tùy theo chức năng và nhiệm vụ có trách nhiệm tạo điều kiện tốt nhất cho  SV NCKH theo yêu cầu của Trường.

Chương III: TRÁCH NHIỆM, QUYỀN LỢI CỦA  SV THAM GIA NCKH VÀ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Điều 8. Nhiệm vụ của  SV tham gia NCKH 1. Thực hiện các hoạt động NCKH theo sự phân công của Khoa và Trường. 2. Nghiêm túc thực hiện đúng quy định về công tác NCKH và các nội quy sử dụng tài liệu, thiết bị, phòng thí nghiệm; phải đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được hỗ trợ. Điều 9. Quyền lợi của SV tham gia NCKH 1. Được ưu tiên sử dụng trang thiết bị, phòng thí nghiệm, cơ sở vật chất, tư liệu phục vụ cho đề tài theo khả năng của Nhà trường và các khoa. 2. Được hỗ trợ kinh phí thực hiện công trình NCKH dự thi theo quy định của Trường. 3. Được trao giấy chứng nhận SV tham gia NCKH. 4. Những công trình được giải cao tại Hội nghị NCKH SV cấp Trường sẽ được nhận giấy khen “SV NCKH” và xét tham gia giải “tài năng khoa học trẻ Việt Nam”, giải VIFOTEC Điều 10. Nhiệm vụ của giảng viên và nghiên cứu viên hướng dẫn 1. Giảng viên (GV), nghiên cứu viên (NCV) phải có trình độ chuyên sâu ở mảng đề tài đang hướng dẫn và phải hết thời gian tập sự. GV, NCV có nhiệm vụ hướng dẫn SV NCKH theo sự phân công của Khoa (tùy theo học vị, chức vụ khoa học; mỗi giảng viên, nghiên cứu viên không hướng dẫn quá 05 đề tài/ năm học). 2. Tham gia đọc duyệt bài đăng Nội san NCKH và Kỷ yếu Hội thảo khoa học của SV theo sự phân công của Trường, Khoa. 3. Tham gia các Hội đồng đánh giá nghiệm thu các công trình NCKH của SV dự thi ở các cấp. Điều 11. Quyền lợi của giảng viên, nghiên cứu viên hướng dẫn SV NCKH 1. Thủ trưởng các Khoa, bộ môn căn cứ vào kết quả NCKH của SV để tính giờ NCKH cho giảng viên, nghiên cứu viên hướng dẫn SV NCKH (mức quy đổi tối đa cho mỗi công trình không quá 20 tiết chuẩn). 2. Được chi trả kinh phí đối với các hoạt động liên quan đến NCKH của SV theo quy định hiện hành của Trường và ĐHĐN. 3. Giảng viên, nghiên cứu viên có thành tích hướng dẫn SV NCKH được khen thưởng và được ghi nhận khi xét phong các chức danh giảng dạy, các danh hiệu nhà giáo và được ghi Lý lịch khoa học cán bộ theo quy định của Trường. Điều 12.  Xử lý vi phạm trong hoạt động NCKH của SV Trường hợp phát hiện thấy công trình NCKH của SV thiếu tính trung thực, Ban Giám hiệu sẽ căn cứ vào mức độ vi phạm để thi hành các hình thức kỷ luật thích hợp đối với tác giả công trình và giảng viên, nghiên cứu viên hướng dẫn.

Chương IV: QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA SV

Điều 13. Xây dựng kế hoạch NCKH của SV hàng năm 1. Chậm nhất là ngày 30 tháng 9 hàng năm các Khoa lập và đăng ký kế hoạch NCKH SV với Phòng KH,SĐH&HTQT. 2. Phòng KH,SĐH&HTQT tổng hợp, trình Ban Giám hiệu phê duyệt kế hoạch NCKH SV của các Khoa, Trường  từ ngày 01 – 15/10 hàng năm. 3. Kế hoạch NCKH của SV được phê duyệt là căn cứ để tổ chức triển khai các hoạt động NCKH của SV các Khoa, bộ môn và toàn Trường. Điều 14. Tổ chức thực hiện các hoạt động NCKH của SV - Từ ngày 15/9 – 30/9 hàng năm, các Khoa xét duyệt đề cương nghiên cứu, lựa chọn SV thực hiện đề tài, phân công giảng viên, nghiên cứu viên hướng dẫn, gửi Danh mục công trình tham gia đã được Khoa phê duyệt cho Phòng KH,SĐH&HTQT. - Sau khi có ý kiến của Ban Giám hiệu và Phòng KH,SĐH&HTQT, các Khoa tổ chức cho SV thực hiện và tổ chức Hội đồng đánh giá công trình, có biên bản đánh giá các công trình tham gia - Chậm nhất là ngày 15 tháng 5 hàng năm, các Khoa tổ chức Hội nghị SV NCKH gửi kết quả đánh giá công trình dự thi cấp Khoa cho Phòng KH,SĐH&HTQT. Báo cáo kết quả gồm có: + Biên bản họp Hội đồng đánh giá công trình dự thi cấp Khoa (có danh mục công trình dự thi kèm theo – theo mẫu). + Quyết định khen thưởng các công trình đạt giải cấp Khoa (số lượng công trình được trao giải không vượt quá 30% số lượng công trình dự thi). + Công văn gửi công trình dự thi cấp Trường + Công trình dự thi và Hồ sơ đánh giá công trình dự thi cấp Khoa - Chậm nhất 30/5 hàng năm, các khoa gửi công trình được lựa chọn để dự thi cấp Trường, cấp ĐHĐN cho Phòng KH,SĐH&HTQT. - Sau khi nhận được các công trình dự thi cấp Trường, Phòng KH,SĐH&HTQT trình Ban Giám hiệu thành lập Hội đồng đánh giá, xếp loại và lựa chọn công trình dự thi cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phòng KH,SĐH&HTQT lưu trữ hồ sơ đánh giá công trình dự thi cấp Trường và một bản gốc của công trình.

Chương V: QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN VÀ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA SV

Điều 15. Thanh toán cho hoạt động NCKH dự thi các cấp 1. GV Hướng dẫn SV thực hiện các đề tài dự thi NCKH các cấp được tính vào khối lượng giờ dạy và giờ NCKH hàng năm của giảng viên theo qui chế của ĐHĐN 2. Số kinh phí hỗ trợ cho đề tài NCKH SV dự thi cấp Khoa là 100,000/1 đề tài; Đạt giải cấp khoa là 200,000đ/1 đề tài; dự thi cấp Trường hoặc Đại học Đà Năng là 300,000/1 đề tài 3. GV Hướng dẫn SV NCKH dự thi cấp Khoa được tính 5 tiết chuẩn/1 công trình; GV Hướng dẫn SV NCKH đạt giải cấp Khoa được tính 10 tiết chuẩn/1 công trình 4. GV Hướng dẫn SV NCKH dự thi cấp Trường hoặc Đại học Đà Nẵng được tính 15 tiết chuẩn/1 công trình. 5. Hướng dẫn SV NCKH dự thi cấp Bộ và cấp tương đương được tính 20 tiết chuẩn/1 công trình. Điều 16. Thanh toán cho Hội đồng đánh giá công trình dự thi Được áp dụng theo Qui chế chi tiêu nội bộ của Đại học Đà Nẵng mục kinh phí cho Hội đồng xét duyệt đề tài cấp Trường cụ thể: -         Chương trình  làm việc một buổi của Hội đồng tối thiểu là 6 công trình -         Chi hỗ trợ tổ chức Hội nghị SV NCKH cấp Khoa theo số lượng đề tài với mức 50,000đ/đề tài

Chương VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17: Tổ chức thực hiện 1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, Hiệu trưởng có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. 2. Các ông (bà) trưởng các Khoa, Tổ trưởng các bộ môn, Phòng HC- TH, Phòng KH,SĐH&HTQT, Phòng Đào tạo, Phòng công tác sinh viên và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy định này. Download mẫu : Phụ lục 1, Phụ lục 2                                                                                               KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                  P. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                            PGS.TS. LÊ QUANG SƠN