QUY ĐỊNH BÁO CÁO TỔNG KẾT VÀ BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG

1. Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài KHCN cấp Trường là cơ sở để hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài. Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài phải phản ánh đầy đủ nội dung, kết quả thực hiện đề tài. Các báo cáo phải đóng thành quyển. 2. Hình thức của báo cáo tổng kết đề tài: 2.1. Báo cáo tổng kết đề tài khổ A4 (210x297mm); 2.2. Số trang của báo cáo tổng kết đề tài từ 50 trang đến 100 trang (không tính mục lục, tài liệu tham khảo và phụ lục), font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13, paragraph 1,3 - 1,5 line; báo cáo tóm tắt đề tài cỡ A5 gồm 20-24 trang, font chữ Time New Roman, cỡ chữ 11-12, paragraph 1,1 - 1,3 line. 3. Cấu trúc báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài: 3.1. Báo cáo tổng kết đề tài được trình bày theo trình tự sau:

1. Trang bìa (Mẫu 1 Phụ lục II); 2. Trang bìa phụ (Mẫu 2 Phụ lục II); 3. Gáy bìa (Mẫu 3, Phục lục II); 4. Danh sách những thành viên tham gia nghiên cứu đề tài và đơn vị phối hợp chính; 5. Mục lục; 6. Danh mục bảng biểu; 7. Danh mục các chữ viết tắt; 8. Thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Việt và tiếng Anh; 9. Mở đầu: Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài ở trong và ngoài nước; tính cấp thiết; mục tiêu; cách tiếp cận; phương pháp nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, nội dung nghiên cứu. 10. Các Chương 1, 2, 3,..: Các kết quả nghiên cứu đạt được (Các kết quả nghiên cứu đạt được và đánh giá về các kết quả này, bao gồm tính chính xác và tin cậy của kết quả, ý nghĩa của các kết quả). 11. Kết luận và kiến nghị: Kết luận về các nội dung nghiên cứu đã thực hiện và kiến nghị về các lĩnh vực nên ứng dụng hay sử dụng kết quả nghiên cứu; những định hướng nghiên cứu trong tương lai. 12. Tài liệu tham khảo (tên tác giả được xếp theo thứ tự abc); 13. Phụ lục (chương trình máy tính, kết quả khảo sát, bản vẽ…) 14. Bản photo Thuyết minh đề tài đã được phê duyệt; 15. Bản photo Hợp đồng triển khai thực hiện. 16. Minh chứng sản phẩm của đề tài. 17. Xác nhận ứng dụng, văn bằng bảo hộ kết quả nghiên cứu… (nếu có);

Download mẫu TẠI ĐÂY  

Thông tin về kết quả Nghiên cứu. Download TẠI ĐÂY