1. Thông tin đơn vị

Đơn vị

Phòng Tổ chức - Hành chính

Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc

Địa chỉ website: http://tchc.ued.udn.vn
Điện thoại: (0236) 3841323 (Line 101)

1.1. Lãnh đạo phòng

- Trưởng phòng:                 ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc

- Phó Trưởng phòng:          ThS. Trương Thị Thảo

1.2. Bộ phận Văn phòng

- Lê Thanh Hà

- Lê Văn Bình

- Tán Thị Ngọc Lan

- Trương Thị Phương Chi

1.3. Bộ phận Bảo vệ & phục vụ

- Huỳnh Thái

- Phan Ngọc Hải

- Trần Văn Báo

- Phạm Chiến

- Thân Thái

- Phạm Thanh Toán

- Nguyễn Văn Tụng

- Phạm Văn Mễ

- Nguyễn Thị Thu Thanh

- Vũ Thị Khoa

Địa chỉ websitehttp://tchc.ued.udn.vn/ 

Số điện thoại: (0236) 3841323