Phòng công tác sinh viên

1. Thông tin đơn vị

Đơn vị

   Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Trưởng phòng:

   TS. Phạm Quý Mười

Địa chỉ website: http://qlkh.ued.udn.vn 
Điện thoại: (0236) 3841323

1.1. Lãnh đạo phòng

- Trưởng phòng:                TS. Phạm Quý Mười

- Phó Trưởng phòng:         TS. Trần Thị Mai An

1.2. Bộ phận quản lý Khoa học

1.3. Bộ phận quản lý Hợp tác Quốc tế

Địa chỉ website: http://qlkh.ued.udn.vn 

Số điện thoại: 0236 3841323