Phòng công tác sinh viên

1. Thông tin đơn vị

Đơn vị

   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Trưởng phòng:

   ThS. Trịnh Thế Anh

Địa chỉ website: http://kiemdinh.ued.udn.vn 
Điện thoại: (0236) 3841323

1.1. Lãnh đạo phòng

- Trưởng phòng:                ThS. Trịnh Thế Anh

- Phó Trưởng phòng:         ThS. Tôn Nữ Duy Hoàng

1.2. Bộ phận Khảo thí

1.3. Bộ phận Đảm bảo chất lượng

Địa chỉ website: http://kiemdinh.ued.udn.vn 

Số điện thoại: 0236 3841323