Phòng công tác sinh viên

1. Thông tin đơn vị

Đơn vị

   Phòng Kế hoạch - Tài chính

Trưởng phòng:

   Nguyễn Thị Hồng Thanh

Địa chỉ website: http://khtc.ued.udn.vn 
Điện thoại: (0236) 3841323