Phòng công tác sinh viên

1. Thông tin đơn vị

Đơn vị

   Phòng Đào tạo

Trưởng phòng:

   TS. Phan Đức Tuấn

Địa chỉ website: http://daotao.ued.udn.vn 
Điện thoại: (0236) 3841323

1.1. Lãnh đạo phòng

- Trưởng phòng:                TS. Phan Đức Tuấn

- Phó Trưởng phòng:         TS. Lê Thanh Huy

- Phó Trưởng phòng:         ThS. Hồ Thị Kim Loan

1.2. Bộ phận quản lý đào tạo chính quy

1.3. Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học

1.4. Bộ phận quản lý đào tạo VHVL, bồi dưỡng

Địa chỉ websitehttp://daotao.ued.udn.vn/ 

Số điện thoại: 0236 3841323