Phòng công tác sinh viên

1. Thông tin đơn vị

Đơn vị

Phòng Công tác Sinh viên

Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Vinh San

Địa chỉ website: http://ctsv.ued.udn.vn 
Điện thoại: (0236) 3841846

1.1. Lãnh đạo phòng

- Trưởng phòng:                 ThS. Nguyễn Vinh San

- Phó Trưởng phòng:          ThS. Huỳnh Bọng

- Phó Trưởng phòng:          KS. Nguyễn Phú Nghĩ

1.2. Bộ phận Công tác sinh viên

ThS. Đặng Văn Kiểu

ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung

CN. Phạm Thị Kim Chi

CN. Lê Trang Tin

 1.3. Bộ phận quản lý KTX

Võ Đình Ân

Dương Thị Tùng

Địa chỉ websitehttp://ctsv.ued.udn.vn/ 

Số điện thoại: 0236 3841846