Phòng công tác sinh viên

1. Thông tin đơn vị

Đơn vị

   Phòng Cơ sở vật chất

Trưởng phòng:

   ThS. Nguyễn Văn Khánh

Địa chỉ website: http://csvc.ued.udn.vn 
Điện thoại: (0236) 3841323

1.1. Lãnh đạo phòng

- Trưởng phòng:                ThS. Nguyễn Văn Khánh

- Phó Trưởng phòng:         KS. Trịnh Khắc Đức