1. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC (Nghị quyết số 01/NQHDKĐCL ngày 30 tháng 01 năm 2016 về việc Thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng).

2. CÔNG VĂN PHẢN HỒI CỦA NHÀ TRƯỜNG VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC (Công văn số 108/KT&ĐBCLGD ngày 22 tháng 02 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN)

3. QUYẾT ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC (Quyết định số 11/QĐ-KĐCL ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định ĐHQG Hà Nội)

4. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHĐN (Số 01/GCN-CSGD)