1. Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đăng các công trình nghiên cứu khoa học, các ý kiến trao đổi về học thuật, quản lí giáo dục, các bài tổng quan giới thiệu thành tựu mới của các nhà khoa học trong và ngoài trường chưa công bố ở bất kỳ tạp chí nào khác. 2. Mỗi bài không quá 6 trang, được định dạng thống nhất: Font chữ UNICODE, cỡ chữ 11, trên khổ giấy kích thước 185mm x 265mm kể cả hình vẽ, bảng biểu và tài liệu tham khảo. Lề trên: 15mm, lề dưới: 15mm, lề trái: 20mm, lề phải: 15mm; cách dòng 1.15pt, cách đoạn 3pt; phần nội dung của bài báo được chia thành 2 cột, khoảng cách giữa 2 cột là 7mm. 3. Bài báo khoa học phải bao gồm các nội dung:      - Tóm tắt (Tóm tắt ý tưởng và nội dung bài báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh phải phản ánh được đầy đủ các kết quả và ý mới cơ bản của bài viết; không quá 200 từ; dưới mục tóm tắt tiếng Việt có “Từ khóa”, dưới mục tóm tắt tiếng Anh có “Key Words” tối thiểu 5 từ hoặc cụm từ). - Đặt vấn đề (Tình trạng nghiên cứu trong nước và thế giới, tính thời sự của vấn đề).      - Giải quyết vấn đề (Phương pháp nghiên cứu, phương tiện nghiên cứu, nội dung  nghiên cứu đã thực hiện).      - Kết quả nghiên cứu và Bình luận.      - Kết luận.Tài liệu tham khảo. 4. Phần Tài liệu tham khảo được đánh số đặt trong ngoặc vuông theo thứ tự  abc… trong danh mục tài liệu tham khảo theo quy cách sau * Đối với các tài liệu là sách, luận văn, báo cáo: Tên tác giả hoặc Cơ quan ban hành, Tên sách (hoặc luận văn, báo cáo), Nhà xuất bản, Năm xuất bản. * Đối với các tài liệu là bài báo: Tên tác giả, “Tên bài báo”, Tên tạp chí, Tập (số), Nhà xuất bản, Năm xuất bản, Số trang (từ trang-đến trang). 5. Ban Biên tập chỉ nhận những bài đã được định dạng rõ ràng, hình vẽ rõ nét, quy cách đúng theo quy định. Nếu bài không được đăng, Ban biên tập không trả lại bản thảo. 6. Cuối bài ghi rõ: Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, email và chữ ký của tác giả. 7. Tác giả sử dụng mẫu định dạng bài báo, mẫu phản biện, các hướng dẫn quy định và chính sách của tạp chí tại địa chỉ: http://jse.ued.udn.vn BAN BIÊN TẬP