Phòng công tác sinh viên

1. Thông tin đơn vị

Đơn vị

Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN

Chủ tịch:

Nguyễn Viết Hải Hiệp

Địa chỉ website: dtn.ued.udn.vn
Điện thoại: (0236) 3841323

1.1. Ban Thư ký

- Chủ tịch:                CN. Nguyễn Viết Hải Hiệp

- Phó Chủ tịch:         ThS. Lê Sao Mai

- Phó Chủ tịch:         CN.  Phan Liễn

- Phó Chủ tịch:         SV. Lê Thị Phương 

- Ủy viên:                 ThS. Tăng Chánh Tín

- Ủy viên:                 SV. Ông Thị Thanh Tâm

- Ủy viên:                 SV. Bùi Thanh Phi

1.2. Ủy viên Ban chấp hành

        - Nguyễn Văn Linh

        - Phan Thị Thùy Trang

        - Lê Thị Thanh Tâm

        - Nguyễn Vũ Thuỳ Linh

        - Đồng Thế Hưng

        - Nguyễn Trần Quyền

        - Trần Thị Ngọc Hải

        - Ngô Anh Bảo

        - Huỳnh Thể Quyên

         - Nguyễn Gia Bảo

         - Hoàng Văn Thuần

         - Võ Đặng Song Tiên

         - Lê Văn Phúc

         - Nguyễn Thị Mỵ

Địa chỉ website:       dtn.ued.udn.vn

Số điện thoại: (0236) 3841323