Phòng công tác sinh viên

1. Thông tin đơn vị

Đơn vị

Hội Cựu chiến binh

Chủ tịch:

TS. Bùi Việt Phú

Địa chỉ website:
Điện thoại: (0236) 3841323

2. Ban TChấp hành

- Chủ tịch:              TS. Bùi Việt Phú

- Phó Chủ tịch:        Trịnh Ngọc Đương

- Ủy viên:               Võ Đình Ân

Địa chỉ website:      

Số điện thoại: (0236) 3841323