Phòng Khoa học & HTQT xin thông báo học bổng khóa học hè 6 tuần tại Hàn Quốc cho sinh viên Việt Nam. Chính phủ Hàn Quốc sẽ đài thọ toàn bộ kinh phí đi lại, ăn ở, sinh họat. Thông tin chi tiết về chương trình và hồ sơ tham dự, xem ở file đính kèm (Application Form for 2016 GKS SCIENSKorean Government Sponsorship Summer Program 2p)