Giới thiệu các tổ chức Đoàn thể

Trường hiện nay có các tổ chức đoàn thể: Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh viên, Hội Cựu chiến binh