Các chuyên ngành đào tạo: 1. Chuyên ngành Hóa hữu cơ 2. Chuyên ngành Ngôn ngữ học 3. Chuyên ngành Phương pháp Toán sơ cấp: học tại Đà Nẵng, học tại Gia Lai 4. Chuyên ngành Quản lý Giáo dục 5. Chuyên ngành Sinh thái học 6. Chuyên ngành Văn học Việt Nam

10/10/2016 00:00