Người ta thường nói: “Thế kỷ 21 là thế kỷ tiến ra biển”. Không biết có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không mà trong số 14 (2015) của Tạp chí Khoa học & Giáo dục lần này có hai bài báo đề cập đến những giải pháp đáng chú ý cho du lịch biển đảo phát triển bền vững, một trong những vấn đề mang tính thời sự hiện nay.

10/10/2016 00:00

Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đăng các công trình nghiên cứu khoa học, các ý kiến trao đổi về học thuật, quản lí giáo dục, các bài tổng quan giới thiệu thành tựu mới của các nhà khoa học trong và ngoài trường chưa công bố ở bất kỳ tạp chí nào khác.

12/07/2015 00:00