Chiến lược phát triển của Trường bao gồm các chiến lược: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ; CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ; CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CƠ SỞ VẬT CHẤT – KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH; CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO; CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC; CHIẾN LƯỢC HỢP TÁC QUỐC TẾ; CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN TRONG NHÀ TRƯỜNG; CHIẾN LƯỢC PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG; CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH

27/03/2017 09:16

Với phương châm chất lượng là nền tảng, đảm bảo sự tồn tại và phát triển bền vững, tập thể cán bộ, viên chức và giảng viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng cam kết không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, mang đến cho người học những cơ hội, điều kiện tốt nhất để phát huy tiềm năng sáng tạo; tự giác, tích cực rèn đức, luyện tài để lập thân, lập nghiệp, phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân.

27/03/2017 09:12

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ khoa học chất lượng cao gắn với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước; là cơ sở nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

27/03/2017 00:00