THÔNG BÁO SỐ 1

HỘI NGHỊ “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ

PHẠM TOÀN QUỐC” – LẦN THỨ VII

 Kính gửi: …………………………………………………………………………….

          Năm 2014, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc” – Lần thứ VII. Dự kiến Hội nghị sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2014.

Mục đích:

       - Tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học trong các trường Đại học Sư phạm toàn quốc giai đoạn 2012 – 2014 và trao đổi, thảo luận về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học giai đoạn sắp tới.

Ni dung:

       - Các báo cáo tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học của các trường.

      - Các kết quả nghiên cứu mới của sinh viên về các lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Giáo dục, Khoa học xã hội và Nhân văn …

       - Các báo cáo về kinh nghiệm tổ chức, giải pháp thúc đẩy hoạt

08/01/2014 10:32

QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

( Ban hành theo quyết định số     /      , ngày      tháng      năm 2013)

                                                 Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Văn bản này qui định về hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên (SV) Trường Đaị học Sư phạm, Đaị học Đà Nẵng, bao gồm xây dựng, thực hiện kế hoạch, hoạt động quản lý; trách nhiệm của SV tham gia NCKH và người hướng dẫn Điều 2. Mục tiêu hoạt động NCKH của SV 1. Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và tự đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ cho đất nước. 2. Giúp SV củng cố, tổng hợp và nâng cao kiến thức đã học, tiếp cận và biết vận dụng các phương pháp NCKH; tạo điều kiện để SV đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu những vấn đề cụ thể mà chuyên môn đặt ra. 3. Vận dụng kiến thức đã học và phương pháp NCKH để giải quyết một số vấn đề khoa học và thực tiễn. Điều 3. Yêu cầu hoạt động NCKH của SV 1. Phù hợp với khả năng và nguyện vọng của  SV. 2. Phù hợp với nội dung chương trình đào tạo của nhà trường. 3. Phù hợp với định hướng và kế hoạch hoạt động khoa học của nhà trường, không ảnh hưởng đến việc học tập chính khóa của SV. 4. Kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học, có tính sáng tạo Điều 4. Nội dung hoạt động NCKH của SV Các đề tài NCKH của

30/10/2013 09:30