Phòng Công tác sinh viên có chức năm tham mưu cho Hiệu trưởng các vấn đề liên quan đến Sinh viên

19/08/2017 00:00

Phòng Tổ chức - Hành chính có nhiệm vụ tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác hành chính - tổng hợp, văn thư - lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước; công tác quản lý cơ sở vật chất, thiết bị, y tế trường học; công tác pháp chế, thi đua khen thưởng, kỷ luật theo quy định hiện hành.

12/05/2017 00:00