Quy định thực tập sư phạm hệ chính quy, đào tạo theo tín chỉ theo mô hình trường thực hành sư phạm vệ tinh. Sinh viên tải về và tham khảo quy định và biểu mẫu.

12/12/2016 00:00

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng là trung tâm đào tạo cán bộ có trình độ cao về khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội – nhân văn đáp ứng nhu cầu xã hội, cung ứng nguồn nhân lực cho các địa phương trong cả nước; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; góp phần đưa nền giáo dục Việt Nam lên ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

12/12/2016 00:00

Các chuyên ngành đào tạo: 1. Chuyên ngành Hóa hữu cơ 2. Chuyên ngành Ngôn ngữ học 3. Chuyên ngành Phương pháp Toán sơ cấp: học tại Đà Nẵng, học tại Gia Lai 4. Chuyên ngành Quản lý Giáo dục 5. Chuyên ngành Sinh thái học 6. Chuyên ngành Văn học Việt Nam

10/10/2016 00:00