Phòng Công tác sinh viên có chức năm tham mưu cho Hiệu trưởng các vấn đề liên quan đến Sinh viên

19/08/2017 00:00

Phòng Tổ chức - Hành chính có nhiệm vụ tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác hành chính - tổng hợp, văn thư - lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước; công tác quản lý cơ sở vật chất, thiết bị, y tế trường học; công tác pháp chế, thi đua khen thưởng, kỷ luật theo quy định hiện hành.

12/05/2017 00:00

Trường hiện nay có 7 phòng chức năng và 2 Tổ trực thuộc, gồm: Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Cơ sở vật chất, Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Phòng Kế hoạch Tài chính, Tổ Thư viện, Tổ Thanh tra pháp chế

27/03/2017 00:00