Phòng Công tác sinh viên có chức năm tham mưu cho Hiệu trưởng các vấn đề liên quan đến Sinh viên

19/08/2017 00:00

Phòng Tổ chức - Hành chính có nhiệm vụ tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác hành chính - tổng hợp, văn thư - lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước; công tác quản lý cơ sở vật chất, thiết bị, y tế trường học; công tác pháp chế, thi đua khen thưởng, kỷ luật theo quy định hiện hành.

12/05/2017 00:00

Trường hiện nay gồm có phòng chức năng và 2 Tổ trực thuộc, gồm: Đào tạo, Công tác sinh viên, Khảo thí và đảm bảo chất lượng, Tổ chức Hành chính, Kế hoạch tài chính, Cơ sở vật chất, Khoa học và Hợp tác quốc tế

27/03/2017 00:00