Nhằm mục tiêu Công bố những kết quả nghiên cứu mới về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục và đào tạo của nhà trường, Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN thông báo về việc tổ chức hội thảo như sau...

10/10/2016 00:00

Tiếp theo Thông báo số 2 (Số: 517/TB-ĐHSP ngày 23 tháng 10 năm 2013) của trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng về việc tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục và dạy học”, nay Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng xin gửi tiếp Thông báo số 3 với nội dung ...

10/10/2016 00:00

 THÔNG BÁO SỐ 2

Về việc tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc

“Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục và đào tạo” 

Kính gửi:…………………………………………………… Căn cứ Thông báo số 1 Số 364/TB-KH ngày 29 tháng 07 năm 2013 của trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng về việc tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục và đào tạo” Nay Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng xin gửi tiếp Thông báo số 2 với nội dung như sau: 1.Mc tiêu ca Hi tho Công bố những kết quả nghiên cứu mới về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục và đào tạo của nhà trường  2. Nội dung của Hội thảo Hội thảo tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: - Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động GD và dạy học ở trường Mầm non. - Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động GD và dạy học ở trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. - Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động GD và dạy học ở trường Đại học, Cao đẳng. - Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo giáo viên. 3. Thành phần tham dự Hội thảo - Các nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên, giáo viên các trường Đại học, Cao đẳng, Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở

10/12/2013 09:57