Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đăng các công trình nghiên cứu khoa học, các ý kiến trao đổi về học thuật, quản lí giáo dục, các bài tổng quan giới thiệu thành tựu mới của các nhà khoa học trong và ngoài trường chưa công bố ở bất kỳ tạp chí nào khác.

12/07/2015 00:00

Chiều 23/6, tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo với chủ đề “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục”. Hội thảo có sự tham gia của nhiều cán bộ chủ chốt thuộc ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng.

25/06/2015 11:02