THÔNG BÁO SỐ 1

HỘI NGHỊ “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ

PHẠM TOÀN QUỐC” – LẦN THỨ VII

 Kính gửi: …………………………………………………………………………….

          Năm 2014, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc” – Lần thứ VII. Dự kiến Hội nghị sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2014.

Mục đích:

       - Tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học trong các trường Đại học Sư phạm toàn quốc giai đoạn 2012 – 2014 và trao đổi, thảo luận về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học giai đoạn sắp tới.

Ni dung:

       - Các báo cáo tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học của các trường.

      - Các kết quả nghiên cứu mới của sinh viên về các lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Giáo dục, Khoa học xã hội và Nhân văn …

       - Các báo cáo về kinh nghiệm tổ chức, giải pháp thúc đẩy hoạt

08/01/2014 10:32

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHCN CẤP CƠ SỞ DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHĐN QUẢN LÝ NĂM 2013 .

 

<

31/12/2013 15:15

TT
Tên đề tài
Chủ nhiệm
Đơn vị
Ghi chú
  1 Nghiên cứu, xây dựng trang web cá nhân và phân quyền truy cập chức năng của các hệ thống phần mềm ứng dụng tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng CN. Hồ Minh Hoành Phòng HCTH Đã nghiệm thu
  2 Hướng dẫn dùng Crocodile để xây dựng 15 bài thí nghiệm vật lý ảo theo chuẫn Scorm tích hợp lên LMS Moodle CN. Phan Liễn Phòng HCTH Đã nghiệm thu
TT
Tên đề tài
Chủ nhiệm
Đơn vị
Ghi chú
 1 Xây dựng trò chơi đóng vai để nâng cao hiệu quả học tập kiến thức di truyền học cho sinh viên khoa Sinh-Môi trường ThS. Cáp Kim Cương  Khoa Sinh - Môi trường Đã nghiệm thu
 2 Ứng dụng GIS và phương pháp phân tích đa tiêu chí trong đánh giá thích nghi đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững huyện Hòa Vang – thành phố Đà Nẵng ThS. Nguyễn Thị Diệu Kh

31/12/2013 14:59

QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

( Ban hành theo quyết định số     /      , ngày      tháng      năm 2013)

                                                 Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Văn bản này qui định về hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên (SV) Trường Đaị học Sư phạm, Đaị học Đà Nẵng, bao gồm xây dựng, thực hiện kế hoạch, hoạt động quản lý; trách nhiệm của SV tham gia NCKH và người hướng dẫn Điều 2. Mục tiêu hoạt động NCKH của SV 1. Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và tự đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ cho đất nước. 2. Giúp SV củng cố, tổng hợp và nâng cao kiến thức đã học, tiếp cận và biết vận dụng các phương pháp NCKH; tạo điều kiện để SV đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu những vấn đề cụ thể mà chuyên môn đặt ra. 3. Vận dụng kiến thức đã học và phương pháp NCKH để giải quyết một số vấn đề khoa học và thực tiễn. Điều 3. Yêu cầu hoạt động NCKH của SV 1. Phù hợp với khả năng và nguyện vọng của  SV. 2. Phù hợp với nội dung chương trình đào tạo của nhà trường. 3. Phù hợp với định hướng và kế hoạch hoạt động khoa học của nhà trường, không ảnh hưởng đến việc học tập chính khóa của SV. 4. Kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học, có tính sáng tạo Điều 4. Nội dung hoạt động NCKH của SV Các đề tài NCKH của

30/10/2013 09:30