Năm 2014, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc” – Lần thứ 7. Ngày 26/12/2013, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đã gửi đến quí trường thông báo số 1 và tiếp theo vào ngày 28/4/2014 đã gửi thông báo số 2. Để Hội nghị đạt được kết quả như mong muốn, Ban Tổ chức kính mong Ban Giám hiệu các trường Đại học Sư phạm, các trường đại học có Khoa Sư phạm, đôn đốc các nhà khoa học, các giảng viên và các nhà quản lý khẩn trương giúp đỡ sinh viên tham gia gửi bài báo khoa học cho Hội nghị theo địa chi Email: khoahocspdn@gmail.com.

10/10/2016 00:00