Thời gian: 8h30 ngày 25 tháng 09 năm 2015 Thành phần: * Đoàn đánh giá ngoài: 1. PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh - Trưởng đoàn 2. PGS.TS. Trần Thị Hà - Ủy viên Thường trực 3. TS. Nguyễn Thị Thu Hương - Thư ký 4. ThS. Tạ Thị Thu Hiền - Giám sát * Trường Đại học Sư phạm: 1. Hội đồng Tự đánh giá Nhà trường 2. Nhóm công tác chuyên trách 3. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD * Đại học Đà Nẵng PGS.TS. Đinh Thành Việt - Trưởng ban Đảm bảo chất lượng giáo dục

24/09/2015 23:09

Quy định này áp dụng đối với Đại học Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc (gồm: văn phòng và các ban chức năng; các đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học trực thuộc; các đơn vị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trực thuộc; các cơ sở sản xuất, dịch vụ trực thuộc).

04/12/2014 21:59