Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Căn cứ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư, Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính...

10/10/2016 00:00

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia công bố tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn thực hiện từ năm 2014. Thời hạn nhận hồ sơ để xét duyệt đợt này là trước16h30 ngày 12/9/2013, các hồ sơ nhận được sau thời hạn này sẽ xét chọn vào đợt sau.

10/10/2016 00:00

Nhằm mục tiêu Công bố những kết quả nghiên cứu mới về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục và đào tạo của nhà trường, Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN thông báo về việc tổ chức hội thảo như sau...

10/10/2016 00:00