Danh sách Phòng Ban

Trường hiện nay có 7 phòng chức năng và 2 Tổ trực thuộc, gồm: Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Cơ sở vật chất, Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Phòng Kế hoạch Tài chính, Tổ Thư viện, Tổ Thanh tra pháp chế