Danh sách Phòng Ban

Trường hiện nay gồm có 6 phòng chức năng và 2 Tổ trực thuộc, gồm: Đào tạo, Công tác sinh viên, Khảo thí và đảm bảo chất lượng, Tổ chức Hành chính, ...