Phòng Khoa học, Sau Đại học&HTQT  Thông báo danh sách lưu học sinh Lào thi lại Tiếng Việt, năm học 2012 - 2013. Chi tiết xem tại đây