Các Khoa chuyên môn

Hiện nay, Trường có 12 khoa đào tạo gồm 30 chuyên ngành bậc đại học, 16 chuyên ngành Thạc sĩ, 04 chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ.