Danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở do Trường ĐHSP - ĐHĐN quản lý năm 2012. Download Danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở do ĐHĐN quản lý năm 2012. Download 

Danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở do Trường ĐHSP - ĐHĐN quản lý năm 2011. Download Danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở do  ĐHĐN quản lý năm 2011. Download Danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở do ĐHĐN quản lý từ năm 1996 đến năm 2000. Download Danh mục đề tài KHCN cấp Bộ thực hiện từ năm 2002 đến năm 2009. Download