Phòng công tác sinh viên

1. Thông tin đơn vị

Đơn vị

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN

Chủ tịch:

    ThS. Huỳnh Bọng

Địa chỉ website: congdoan.ued.udn.vn
Điện thoại: (0236) 3841323 (Line 108)

1.1. Ban Thường vụ

- Chủ tịch:               ThS. Huỳnh Bọng

- Phó Chủ tịch:         ThS. Lê Viết Chung

- Phó chủ tịch:         TS. Trương Anh Thuận

- Ủy viên:                 ThS. Tôn Nữ Duy Hoàng (Trưởng ban nữ công)

- Ủy viên:                 CN. Huỳnh Minh Tuyền   (Chủ nhiệm UBKT)

1.2. Ủy viên Ban chấp hành

        ThS. Võ Thị Bảy

        ThS. Nguyễn Thị Diệu

        TS. Ngô Minh Đức

        ThS. Nguyễn Thị  Hương

        CN. Phan Liễn

        ThS. Nguyễn Thị Lệ Quyên

        ThS. Ngô Thị Bích Thủy

        ThS. Nguyễn Công Thùy Trâm

        ThS. Bùi Đình Tuân

        ThS. Đặng Hùng Vĩ

Văn phòng:             ThS. Nguyễn Thị Tùng

Địa chỉ website:       congdoan.ued.udn.vn

Số điện thoại: (0236) 3841323 (Line 140)

BCH Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017 - 2022